องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววาสนา ปาปะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)


นางสาวอารยา อ่อนกระทอน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางศศิธร มะหุวัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)


นางสาวสมัย แชจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชุมพล รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)(ทักษะ)


นายกฤษณะ แสงมณี
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)(ทักษะ)


นายจำเริญ นิลปานันท์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิคม ปุ๊กมะเริง
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุชา อ้อมแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายนครินทร์ มาบำรุง
คนงานประจำรถขยะ


นายฤทธิเกียรติ วิสาท
คนงานประจำรถขยะ


- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ