องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญลบ อ่อนกระทอน
ประธานสภา อบต.มะเริง


นายมิตร์ กรองมะเริง
รองประธานสภา อบต.มะเริง


ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
เลขานุการสภา อบต.มะเริง


นายเมธา จากมะเริง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นางกัญญา ไทยมะณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสมส่วน พยัคฆา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายปณรวัฐน์ พยัฆมะเริง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายสมหมาย ศรีนวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายสมภพ พระเสมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายแมน พูนเกิดมะเริง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9