องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ช่องทางการติดต่อ 08-1549-0919


นางวิไลรัตน์ จารุการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ช่องทางการติดต่อ 08-7862-2781


นายวิเชียร มุดทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ช่องทางการติดต่อ 09-8608-5135


นางธัญญลักษณ์ บุญหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ช่องทางการติดต่อ 09-3391-6953


นายเทวินท์ โขวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ช่องทางการติดต่อ 08-5611-9593


นางสาววาสนา ปาปะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
ช่องทางการติดต่อ 08-6329-0899


ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ 08-1549-0919