องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สำนักงานปลัด

นายวิเชียร มุดทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางปฐวี สุดใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสกุลตลา ศาสนนันทน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอณิษา ศรีดิลก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


สิบเอก วิสูตร กฤษณะสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวัฒนา พิศเกาะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางนุชรี ชั้นกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวันชัย สงค์สันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวสุมิตตา ระเมียดดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิราภรณ์ เจียมเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวภัทราพร กรองมะเริง
คนงาน


นายหัด ไปล่กระโทก
ยาม


นายอาคม แสงแก้วพะเนา
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์)


นางอรุณ ศรีทรัพย์
จ้างเหมา (แม่บ้านทำความสะอาด)


นายประพันธ์ พูนพะไล
จ้างเหมา (คนสวนฯ)