องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
คณะผู้บริหาร


นายสมาน กรองมะเริง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ช่องทางการติดต่อ 08-0659-3287


นายสมร กรองมะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ช่องทางการติดต่อ 08-6870-7510


นางสมจิต เจียมเกาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ช่องทางการติดต่อ 06-3019-6334


นายธวัชชัย แพงคำฮัก
เลขานุการนายกฯ
ช่องทางการติดต่อ 08-4831-2158