องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองคลัง

นางธัญญลักษณ์ บุญหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางกาญจนา พิมพ์ปรุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางนริศรา ปลอดกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางประทุมทิพย์ ชุดทะเล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวกุสุมา คำมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางวีรนุช นิจจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวปริศนา ศรีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางวารุณี สินปรุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวมณทิพย์ จากมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายธนากร ถึงหมื่นไวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววันวิสาข์ เกษะศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ