องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สภาพทั่วไป

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,408.01ไร่ มีอาณาเขตติดกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้

     ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด
     ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองระเวียง
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพะเนา
     ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวทะเล

     องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงมีเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,408.01 ไร่ ดังนี้

 

บ้าน หมู่ที่ พื้นที่ (ตร.กม.)
หัวช้าง 1 0.41
ใหม่ 2 2.56
สารภี 3 1.47
พระ 4 1.37
บึงสาร 5 1.26
พระ 6 2.32
โคก 7 0.46
กระทอน 8 0.39
เคียงบึง 9 0.39
    10.25