องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน

     หมู่ที่ 1 บ้านหัวช้าง

     หมู่ที่ 2 บ้านใหม่

     หมู่ที่ 3 บ้านสารภี

     หมู่ที่ 4 บ้านพระ

     หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร

     หมู่ที่ 6 บ้านพระ

     หมู่ที่ 7 บ้านโคก

     หมู่ที่ 8 บ้านกระทอน

     หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง