องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางชมพูนุช คานมะเริง
คนงาน

  
นางภริตพร บุญยะวัตรกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสายสวาท หร่ายสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายกมลชญา สายมะเริง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวละอองดาว คงเมือง
ผู้ดูแลเด็ก


นางพรวิภา ทดสันเทียะ
จ้างเหมา (แม่บ้านทำความสะอาด)