องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)


- ว่าง -
ครูผู้ช่วย


นางสาวสายสวาท หร่ายสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางภริตพร บุญยะวัตรกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางชมพูนุช คานมะเริง
คนงาน


นางสาวละอองดาว คงเมือง
ผู้ดูแลเด็ก


นายกมลชญา สายมะเริง
ผู้ดูแลเด็ก


นางพรวิภา ทดสันเทียะ
จ้างเหมา (แม่บ้านทำความสะอาด)