องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
แจ้งเรื่องทุจริต


ส่งข้อความถึงเรา

     เอกสารคำร้องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ต่อผู้มารับบริการ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จะได้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ร้องจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง กำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จะปกปิดข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ

     1. ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์ม
     2. งานสารบรรณรับเรื่อง ตรวจทานข้อมูล ส่งกองงานที่ดูแลผู้ถูกร้องเรียน ระยะเวลา 1 วัน
     3. กองงานต้นเรื่องดำเนินการตรวจสอบ แจ้งผู้ถูกร้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบสวน ระยะเวลา 10 วัน
     4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ระยะเวลา 1 วัน ถัดจากการดำเนินการในข้อ 3
     5. แจ้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน ทราบผลการดำเนินการ ระยะเวลา 3 วัน
     6. หากมีการอุทธรณ์จากผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ร้องเรียน ผลการสอบสวน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่ขึ้นมาสอบสวนใหม่ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน (ดำเนินการใหม่ตั้งแต่ข้อ 3 - 5)
***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน***


กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง

ที่อยู่


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

      315 หมู่ 2 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

          โทรศัพท์ 044-220426 โทรสาร 044-220426
          webmaster@mr.go.th , saraban@mr.go.th