องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
หน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 
นางธัญพิชชา มูลสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ